Draw something

anybody here got text art skillz? i sure dont… but id love to see a picture of a donkey on a roof on fire being snowed on with dandruff at the laundromat.

                                            ;;tt                                                    
                                            ffGG..                                                  
                                            ffttLL                                                  
                                            ff;;LLLL                                      ii..      
                                            LL..ttLLLL          ;;GG                  ..LLDDii      
                                            ttii..ttffLL..    ::####KKGGff;;      ..ffGGffGG;;      
                                              ffii..ffffLL....GG########KKtt  ..jjLLLLjjjjGG..      
                                                ttffttttffGGKK######WW####ffLLGGffjjjjjjLLtt        
                                                    ;;jjffDD######WWGGGGLLjjjjjjjjjjffGGtt          
                                                          WW##GGGGjjLLjjEEffffLLLLfftt..            
                                                        ;;##WWffjjjjjjjjLLii                        
                                                  ....  KK##jjjjjjjjLLjjjjLL                        
                                              ..::    LLWWKKjjffffffLLffffLL                        
                                          ::......  iiWW##jjttffffLLffLLLLGG                        
                        iiffLLLLfftt::..;;    ....tt####GGjjffttjjjjjjjjjjLL;;                      
                    ;;LLGGLLffjjffLLLLLLffffffffLLKKWWLLffffLLttjjjjjjjjjjjjff                      
                  LLGGjjjjjjjjjjjjttffffjjjjttjjjjffjjjjjjLLjjjjttffjjjjjjjjLL                      
                LLffjjjjjjjjjjjjjjttffjjjjjjttffffjjjjjjffLLjjffttttttttttffGG..                    
              ffffjjjjjjjjjjjjjjjjttffjjttffttffjjjjjjttjjffii;;..;;........ttii                    
            ..GGjjjjjjjjjjjjjjjjjjttjjjjjjjjjjffjjffffjjffttiiii..;;..........ff                    
            ttffjjjjjjjjjjjjjjjjjjttjjjjjjffffffjjjjjjttffff;;....;;..........ff                    
          ttWWjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjttjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffttii;;..;;..........LL;;                  
          WWKKjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjttffjjjjttffjjjjjjjjttjjiiLL;;..;;..........ttLL                  
          KKLLffjjjjjjjjjjjjjjjjjjttttjjjjjjffffjjjjffffjjiiffii..;;..........LLii                  
          KKttGGjjjjjjjjjjjjjjffjjjjttjjjjffjjjjjjffjjjjjjtt....;;............ff                    
          LLGGttLLjjjjjjjjjjjjffffjjjjttttffjjjjjjjjjjffjjjj..;;;;..........iiii                    
          jjDDiiffLLjjjjjjjjjjffffjjjjjjttttjjffjjjjjjjjjjiiii;;............LL                      
          ttLLff..ffLLjjjjjjjjLLjjjjjjjjjjttttttttttttii;;ttDDff........;;LL;;                      
          iijjttii..LLjjjjttjjttttttttttttiiiiiittffffffttffLL;;jjfffffftt..                        
          iiLLiiii..LLttttDDttiiii;;;;;;;;;;;;iiffffjjGGLLttGGii......  ..  ..    ..                
          iiLLiiii..jjffttLLLLjjLLjjttttjjttttiiiiGGjjLLLLjjLLtt......  ..............              
          ttDDii;;..ttLLjjLLGGjjGG;;....  ......;;GGffGGLLffLLtt::....................              
        ttttttii    ;;LLjjLLGGjjGG..            ..GGjjGGLLjjGGtt                                    
      ttiiii;;..    ..GGjjLLGGjjGG                LLjjGGLLjjGGii                                    
    iiiiii..        ..GGjjffGGjjGG                LLjjGGffjjGGii                                    
      ;;            ..GGffttKKEEKK                LLjjLLLLGGEE,,                                    
                    ..##WWGGGGDDDD..              DDWWWWLLWWWWtt                                    
                      ttttii                      iiffff..                                          

http://www.asciimation.co.nz/

that is amazing…but did you even do it? i guess you win this time since noone else posted one… new rule… no links, post it here please. who can draw a bunny the best wins a free slice of cake and a sarcastic comment.

ok fine! whoever draws the bunny the best gets free cake…NO sarcastic comment…free beer…and an  ENTIRE cake…and $2

What kind of cake? 

                                ;;GGGGGGjj..              jjGGGGGG;;                                                              ..DDttiiiiffLL            ffffiiiiiiDD..                                                            ffffiiiiiiiiGGii        ,,GGiiiiiiiiffff                                                            LLiiiiiiiiiiiiGG        LLiiiiiiiiiiiiLL                                                            LLiiii,,..,,iiGG..    ..GGii,,..,,iiiiGG                                                            LLii,,      ,,jjjj    ttff,,      ,,iiLL                                                            LLjj,,      ..iiLL    LLtt..      ..jjLL                                                            ttff,,        ,,GG    GG;;        ..fftt                                                            ;;GG,,        ::GG;;;;GG,,        ::GG;;                                                              GG;;        ..ffttttLL::        ,,GG                                                                LLjj          jjffffff..        ;;LL                                                                ;;GG..        iiLLLLii        ..ff;;                                                                  GG,,        ;;LLLL;;        ,,GG                                                                    tttt      ;;LLDDDDGGii      ttLL                                                                    ..GG::..ffGGjjiiiittLLLL..::GGii                                                                      LLjjGGttiiiiiiiiiiiiiiGGjjLL                                                                        ttEEiiiiii;;;;;;;;iiiiiiEEtt                                                                      ..GGffjjii,,,,,,,,,,,,iiffffGG..                                                                  ..iiffiiiitt,,,,,,,,,,;;tt;;iiffjj..                                                                ;;DDffDDKKGGtt,,,,,,,,ttGGKKDDffDD;;                                                              ..LLKKGGtt;;;;ff,,,,,,,,LLii;;iiGGKKLL..                                                              LLGG..ttff    ,,,,,,,,..ffjj  ..GGff                                                              ..ffii::DDEE......,,,,..::WWLL  ..iiLL                                                              ;;LL,,::EEWWWWjj..,,,,..;;WWWWGG::..LL;;                                                            iiff,,..ffLLKK;;::,,,,::::LLGGGG..,,ffii                                                            iiffii..::;;;;..ttiiiitt::::;;::..;;ffii                                                            ;;LLii,,......,,GGLLLLGG;;......,,;;ff;;                                                              LLtt,,,,,,,,,,iiLLLLii,,,,,,,,,,iiGG..                                                      ..iiii;;ttffii,,,,,,GGDDGGDDDDDD,,,,,,;;jjjj;;iiii;;                                            ....::    ;;;;ff;;;;,,,,ffjjttjjjjff,,::,,iiLLii;;    ::;;..                                              ii;;..    tttt;;,,,,ttiitttt,,,,,,iijj;;    ;;;;..                                              ..;;..        ..ttfftt;;iiiiii;;;;;;ttLL..        ..;;..                                            ..            ;;GGttjjjjjjjjjjjjttjjjjDD;;            ..                                                        ..EEjjiiiiiiiiiiii;;iiiiiijjDDii                                                      ;;ttLLff..    ffjjiittii;;,,....::;;iittiijjLL    ..ttLLfftt                                      ttii  ..iiEE;;  LLiiiiiijj            jjiiiiiiGG  ::DDtt::  ..ff                                  ..jj..;;,,;;iiDD;;GGiiiiiiffii        ;;ffiiiiiiGG..GGjj,,;;,,,,ttii                                iijj,,ii;;ii..DDffEEiiiiiiiiff..    ..LLiiiiiiiiDDffDD..;;;;ii;;iitt                                ttjjii;;;;;;..jjLLLLiiiiiiiiiiLL....LLiiiiiiiiiiGGffLL  ,,,,ii;;;;tt                                iijjii,,,,,,  ;;DDiittiiiiiiiijjffffjjiiiiiiiijjffGGii  ,,,,::;;iitt                                ..ff,,,,iiii;;  GGjjjjiiiiiiiiiiDDDDiiiiiiiiiiffiiDD  ,,iiii;;,,ttii                                  ff..;;iiiiii..iiGGjjLLiiiiiiiiDDEEiiiiiiiiLLffjjff  ;;iiii;;  ff..                                  tttt,,iiiiii,,..GGiiLLffiiiittKKKKttiiiiffLLiiLL;;::iiiiii;;..ff                                      LL..;;iiii;;..ffjj;;ffDDDDKKttiiKKDDDDff;;ttGG  ;;iiiiii..ff..                                      iitt,,iiiiii,,;;GGjj....ii..    ..ii....jjGGff::iiiiii;;;;ff                                          ffii,,iiii;;  WWffii,,..          ,,;;jjWWii,,iiii;;..LL..                                          ..LL;;::,,..  KKLLLLGGLLLLffffLLLLGGLLLLKKii..,,,,..LL,,                                            ..,,GGjj....ffLL,,,,,,,,iiiiiiii,,,,,,,,ttGG..  ttGGtt::                                            ..::,,ttGGGGjj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,iiGGGGjj,,,,::                                                  ....::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::::......       

Easter cake … that is rather interesting does that mean we can skip Cristmas ? That would be  a plus .